آیا دوست دارید بر زندگی چیره شده و بهترین باشید؟ مطمئناً همه ما اینطور
هستیم. ما به دنیا آمده‌ایم که بهترین باشیم و بهترین زندگی را برای خود
بسازیم. در حقیقت ماهیت وجودی خلقت ما برای این است که در حد خودمان بهترین باشیم. موفقیت هرکسی هم از دید خودش یعنی این که در آینده نسبت به آنچه که هست و آنچه می توانست باشد احساس پشیمانی نداشته باشدو انگشت حسرت بر دهان نگرفته باشد. مطلب زیر از سایت تبیان برداشت شدکه خواندن آن خالی از ثمرحتی در حد تلنگر نخواهدبود.

 


ادامه مطلب ...