از علی(ع) پرسیدند...
از حضرت علی علیه السلام پرسیدند:
- واجب و واجبتر چیست؟
- نزدیک و نزدیکتر کدامند؟
- عجیب و عجیبتر چیست؟
- سخت و سختتر کدامند؟
ایشان فرمودند:
- واجب، "اطاعت از خدا" و واجب تر از آن، "ترک گناه" است.
- نزدیک، "قیامت" و نزدیک تر از آن،"مرگ"است.
- عجیب، "دنیا"و عجیب تر از آن، "محبت دنیا"ست.
- سخت، "قبر" است و سخت تر از آن، "دست خالی به قبر رفتن" است